صفحه نخست جامعه و سیاست بیدار شویم و فریب بازی های روزمره و بی حاصل را نخوریم