صفحه نخست اندیشه و فرهنگ رهبر شهید عبدالعلی مزاری و تدوین قانون اساسی جمهوری فدرال اسلامی افغانستان