صفحه نخست تاریخ وضعیت هزاره ها در زمان حکومت کرزی. بخش دوم