صفحه نخست حقوق بشر نشست نمایندگان شورای جهانی هزاره با مقامهای ارشد اداره امور مهاجرت ملل متحد در یونان و تلاشها برای معرفی وضعیت و شرایط دشوار هزاره ها در داخل افغانستان و کشور های بیرونی