صفحه نخست جامعه و سیاست دروغ های دفتر ریاست جمهوری افغانستان در مورد گزارش شرکت آلمانی فشنر