صفحه نخست اندیشه و فرهنگ جنبش روشنایی را نباید به بن بست تاریکی سوق دهیم