صفحه نخست جامعه و سیاست ترجمه بخش هایی از گزارش شرکت المانی فیشنر در قبال مزایای انتقال برق از مسیر بامیان